Resultaten voor vennootschapsbelasting

  1. Vennootschapsbelasting Wikipedia. Een aantal Nederlandse staatsbedrijven waaronder het Havenbedrijf Rotterdam N.V. en de Maastricht Aachen Airport is vrijgesteld van vennootschapsbelasting. In België wordt de vennootschapsbelasting geheven op grond van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. De vennootschapsbelasting geldt enkel voor binnenlandse vennootschappen. Voor inrichtingen in België van buitenlandse rechtspersonen geldt een vergelijkbare belasting van niet-inwoners. Vennootschappen zijn belastbaar op het bedrag van de winst zoals die teruggevonden wordt in de gereserveerde winsten in de uitgekeerde dividenden of in bepaalde niet aftrekbare uitgaven de zogenaamde verworpen uitgaven. Van deze winst kunnen nog bepaalde aftrekken gebeuren zoals de aftrek voor risicokapitaal beter bekend als de notionele interestaftrek de compenseerbare verliezen van vroegere jaren en de investeringsaftrek.
  2. Vennootschapsbelasting Kluwer software. Home Kluwer Tax Vennootschaps-belasting. Software voor het berekenen van de vennootschapsbelasting voor uw Biztax-aangifte en voor het fiscaal beheer van bedrijven. A Kluwer Tax solution. SuperFisc Vennootschapsbelasting is het meest complete en betrouwbare programma voor het fiscaal beheer van ondernemingen. fiscale simulaties tijdens en op het einde van het jaar. het berekenen en optimaliseren van de fiscale aangiftes. het afdrukken en het elektronisch indienen via Biztax van de belastingaangifte inclusief alle fiscale bijlagen. controle van de aangiftes op hun juistheid en volledigheid. enorme tijdwinst omwille van automatische overname van gegevens uit andere programmas.
  3. wetten.nl Wet en regelgeving Wet op de vennootschapsbelasting 1969 BWBR0002672. Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Hoofdstuk II Voorwerp van de belasting bij binnenlandse belastingplichtigen. Afdeling 2.1 Belastbaar bedrag.
  4. Vennootschapsbelasting vpb Antwoord voor bedrijven. Antwoord voor bedrijven wegwijs in regels vergunningen en subsidies. U betaalt vennootschapsbelasting vpb over de winst van uw besloten vennootschap bv of uw naamloze vennootschap nv. Een stichting of vereniging betaalt vennootschapsbelasting als de Belastingdienst haar als onderneming beschouwt. U mag verliezen met voorwaartse toekomstige winsten of winsten van voorafgaande jaren verrekenen. Achterwaartse verliesverrekening carry back is beperkt tot 1 jaar. Voorwaartse verliesverrekening carry forward is beperkt tot 9 jaar. Maakt u winst uit innovatieve activiteiten? Dan kunt u deze bij de aangifte voor de vennootschapsbelasting mogelijk onderbrengen in een speciale tariefbox de innovatiebox. U betaalt dan minder belasting.
  5. Vennootschapsbelasting. Bent u eigenaar van bijvoorbeeld een bv of nv? Dan moet u voor uw bedrijf aangifte vennootschapsbelasting doen. Ook stichtingen en verenigingen moeten soms aangifte vennootschapsbelasting doen. Uw bedrijf of organisatie betaalt vennootschapsbelasting over het belastbare bedrag. Dit is de belastbare winst in een bepaald jaar verminderd met de aftrekbare verliezen. Per 1 januari 2014 is de Wet vennootschapsbelasting op enkele onderdelen gewijzigd. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. Veranderingen vennootschapsbelasting vorige jaren. In 2013 en 2012 zijn verschillende wijzigingen doorgevoerd op het gebied van de vennootschapsbelasting. De vennootschapsbelasting wordt berekend over het belastbare bedrag in een boekjaar.
  6. Tarieven van de vennootschapsbelasting Belastingen Portaal Belgische Overheid. Vestiging van de aanslag. Tarieven van de vennootschapsbelasting. Het tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt maximaal 3399% inclusief de aanvullende crisisbelasting van 3%. Voor vennootschappen met een belastbaar inkomen dat niet hoger is dan 322 500 euro bestaat er een verlaagd opklimmend tarief. van 1 tot 25 000 euro. van 25 000 tot 90 000 euro. van 90 000 tot 322 500 euro. Om van het verminderde tarief gebruik te kunnen maken moet u aan de volgende voorwaarden voldoen.
  7. Vennootschapsbelasting Economie Portaal Belgische Overheid. Vennootschappen verenigingen organen en instellingen zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting als zij. hun maatschappelijke zetel hun voornaamste vestiging de zetel van bestuur of beheer in België hebben. zich toeleggen op een winstgevende uitbating of winstgevende handelingen. De vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting moeten één keer per jaar een aangifte indienen. Het stelsel van de vennootschapsbelasting vertrekt van het principe dat alle inkomsten van de onderneming in aanmerking worden genomen. Het basistarief in de vennootschapsbelasting bedraagt 3399 %. In bepaalde gevallen is er een verlaagd opklimmend tarief.
  8. Vennootschapsbelasting VPB berekenen. Start Berekeningen Ondernemen Vennootschapsbelasting. Klik op de gewenste ster. Beoordeling 8.6 / 10 26 x. Delen op Facebook 3. Delen op Twitter 5. Delen op Google 0. Delen op LinkedIn 2. Hoeveel vennootschapsbelasting moet u betalen over de winst? Bereken hoeveel vennootschapsbelasting u moet betalen over de winst. Tevens wordt berekend wat het effectieve percentage te betalen vennootschapsbelasting is. Bruto winst voor belastingen. Berekeningen in dit thema.
  9. Wat is vennootschapsbelasting? De tarieven en voorwaarden MKB Servicedesk. De vennootschapsbelasting Vpb is een belasting die wordt geheven over de winst van ondernemingen de vennootschappen. Voor wie deze belasting precies geldt en wat de tarieven zijn lees je in dit artikel. Meer weten over geld? Er zijn verschillende partijen die de vennootschapsbelasting moeten betalen. Sommige rechtspersonen zijn zonder meer belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Het gaat hier om. Er zijn ook uitzonderingen. Belangrijkste is de organisatie van een evenement.